BIOMICUS_Terapia ręki

Terapia ręki jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.

Prowadzona jest dokładna ocena:

 • zakresu ruchomości stawów kończyny górnej,
 • zdolności chwytania przedmiotów o różnym kształcie, a także rozluźniania chwytu,
 • nadwrażliwości, podwrażliwości w obrębie kończyn górnych,
 • napięcia mięśniowego wg skali Ashworth.

Podczas zajęć możliwa jest ocena za pomocą kwestionariusza QUEST oraz klasyfikacji MACS.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci:

 • z zaburzeniem napięcia mięśniowego,
 • z zaburzeniem precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach),
 • z brakiem koordynacji ruchów kończyny górnej,
 • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • z opóźnieniem w zakresie czynności samoobsługowych,
 • z zaburzeniami zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną, nie lubi lekkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty).

terapia ręki

Zmodyfikowana terapia wymuszona koniecznością m-CIMT (ang. modified-Constraint Induced Movement Therapy)

Zmodyfikowana terapia wymuszona koniecznością jest to terapia przeznaczona dla pacjentów z  niedowładem połowiczym, występującym w mózgowym porażeniu dziecięcym, a także po incydencie udaru czy w przypadku występowania guza mózgu. Terapia ma na celu uaktywnienie zajętej kończyny górnej (czyli tej, która jest niedowładna) przez intensywne ćwiczenia z unieruchomieniem sprawniejszej kończyny górnej przez założenie rękawicy lub użycie bandaża bądź gipsu.

Efektywny program treningowy obejmuje 2-godzinną terapię trwającą minimum 2 tygodnie, która prowadzona jest przez wykwalifikowanego terapeutę. Terapia zawiera techniki kształtowania (polegające na zwiększaniu poziomu trudności zadania) połączone z powtarzaniem zadań praktycznych ukierunkowanych na cel.

Początkowo terapia wymuszona koniecznością  prowadzona była wyłącznie w domu dziecka. Zmodyfikowany program zawiera korzystne połączenie ćwiczeń kończyny górnej z terapeutą oraz następnie kontynuowanie terapii w warunkach domowych poprzez angażowanie kończyny podczas wykonywania codziennych aktywności.

Powyższa terapia jest poparta badaniami naukowymi, które dowodzą jej wysokiej skuteczności. Po całym cyklu zajęć zauważalna jest poprawa w zakresie spontanicznego używania niedowładnej kończyny górnej dziecka. Przejawia się to m.in. w aktywnym sięganiu, chwytaniu oraz  czynnościach z zakresu samoobsługi.

CIMT

Rapel to interaktywny system do terrapel 1apii ręki. To nowoczesne i inteligentne rozwiązanie w procesie fizjoterapii pacjentów z dysfunkcjami kończyny górnej wynikających ze schorzeń neurologicznych oraz ortopedycznych. System składa się z trzech narzędzi oraz wykorzystuje gry terapeutyczne zapewniające przyjemne treningi rehabilitacyjne stymulujące układ nerwowy. Dzięki zdolności mózgu do neuroplastyczności oraz wsparciu systemu RAPAEL możliwe jest szybsze przywrócenie zdolności ruchowych ręki. Inteligentny i interaktywny proces rehabilitacyjny za pomocą RAPAEL umożliwia skuteczną terapię ręki w oparciu o diagnostykę oraz monitorowanie postępów.

 

 

 

Urządzenie Pablo jest narzędziem przeznaczonym do terapii ruchowej, które oferuje wszechstronne opcje aktywnych i powtarzalnych ćwiczeń nauki ruchu ukierunkowanych na funkcjonalność pacjenta. Interaktywne sesje terapeutyczne oparte są na zasadzie sprzężenia zwrotnego wbudowanego w wirtualną rzeczywistość. Oznacza to, że urządzenie połączone jest z oprogramowaniem komputerowym, zawierającym zestaw gier, które monitoruje oraz wyświetla na bieżąco wyniki pacjenta. Funkcjonalność terapii bazuje na wykorzystaniu urządzeń wymuszających ćwiczenie różnorodnych chwytów ręki, tj. chwytu szczypcowego, trójpalcowego, hakowego czy cylindrycznego.

Z czego składa się system Pablo
Cel terapeutyczny jest dostosowany indywidualnie do każdego pacjenta. Specyficzne cele mogą być realizowane, dzięki trzem różnym podstawkom:

 • sensor pozwala m.in. doskonalić jakość oraz siłę chwytów,
 • multiball daje możliwość pracy nad m.in. zwiększaniem zakresu ruchu w stawie promieniowo-nadgarstkowym,
 • multiboard daje możliwość wprowadzania ćwiczeń angażujących obie kończyny górne oraz mięśnie posturalne.

Dodatkowym atutem Pablo są pasy, które umożliwiają umiejscowienie czujnika sterującego na dowolnej części ciała – tułowiu, kończynie górnej lub dolnej. Ustabilizowanie sterownika na tułowiu pozwala na prowadzeniu treningu równoważnego. Z kolei przymocowanie go na kończynie dolnej lub górnej pozwala zaprojektować trening ukierunkowany na zwiększaniu zakresu ruchomości w danym stawie.

Atuty interaktywnej terapii Pablo
System zawiera wbudowane, zintegrowane czujniki, które mierzą:   multiball

 • siłę zaciskania ręki,
 • siłę danego chwytu,
 • zakresy ruchomości stawów.

Pomiary wykonane na urządzeniu pozwalają na zaplanowanie programu rehabilitacji, a także na obiektywną ocenę postępów i efektów fizjoterapii.
Oprogramowanie Pablo umożliwia indywidualne dostosowanie terapii do potrzeb i możliwości pacjenta poprzez dostosowywanie poziomu trudności gier, ilości powtórzeń oraz czasu i intensywności sesji.

Efekty terapeutyczne
Pacjenci mogą uczestniczyć w sesjach terapeutycznych, wbudowanych w interesujące scenariusze gier komputerowych poprawiając jednocześnie:

 • funkcjonalne chwyty kończyny górnej,
 • siłę mięśniową,
 • zakresy ruchomości w stawach,
 • kontrolę napięcia mięśniowego,
 • równowagę, kontrolę posturalną,
 • koordynację oko-ręka,
 • koncentrację,
 • orientację przestrzenną.