zajęcia grupowe_bioZajęcia grupowe pełnią istotną funkcję w rozwoju dzieci. Udział w nich sprzyja budowaniu dobrych relacji rówieśniczych, rozwija umiejętność porozumiewania się z innymi, wyzwala emocje. Dzieci integrują się z grupą i uczą się wykonywać rozmaite zadania w interakcji z innymi.

Terapia wymuszona koniecznością

Celem zajęć jest poprawa funkcji motorycznej ręki. Terapia wymuszona koniecznością polega na aktywizacji niedowładnej kończyny górnej poprzez zablokowanie silniejszej kończyny górnej za pomocą temblaka. Atutami zajęć grupowych są rywalizacja, współzawodnictwo i możliwość nawiązania więzi – przyjaźni.

Wskazania

Terapia przeznaczona jest dla dzieci z niedowładem połowiczym (hemiplegią), z porażeniem splotu barkowego oraz po urazach czaszkowo-mózgowych. Zajęcia ukierunkowane są na cele funkcjonalne z życia codziennego dzieci. Spotkania grupowe odbywają się w formie zabawy w odgrywanie ról w domu.

Zajęcia dla dzieci w wieku 6–11 lat

Grupa może liczyć 4–8 uczestników

Termin: poniedziałki w godz. 15:00–16:00

Trening słuchowy

Trening słuchowy poprzez grupowe aktywności oraz ciekawe ćwiczenia i zabawy wspiera rozwój prawidłowej percepcji słuchowej oraz usprawnia jej działanie.

Percepcja słuchowa to proces rozpoznawania, różnicowania, zapamiętywania, analizowania i syntetyzowania dźwięków. Na jej funkcjonowanie składają się: słuch fizyczny, fonematyczny, zdolność do dokonywania analizy i syntezy słuchowej, a także pamięć słuchowa. Nieprawidłowe działanie którejś z wymienionych wyżej funkcji może spowodować zaburzenia percepcji słuchowej będące częstym elementem niepowodzeń edukacyjnych.

Cele terapii

 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • stymulowanie umiejętności zapamiętywania na drodze słuchowej
 • poszerzanie zasobu słownictwa
 • rozwijanie umiejętności językowych (tworzenie zdań, opowiadań)
 • kształtowanie słuchu fonemowego (wspieranie prawidłowej artykulacji)
 • udoskonalanie umiejętności analizy i syntezy na drodze słuchowej
 • uwrażliwianie słuchu na cechy dźwięków (częstotliwość, natężenie, długość)

Wskazania

Zajęcia skierowane są do dzieci w normie intelektualnej lub z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, u których występują zaburzenia w zakresie percepcji słuchowej.

Zajęcia dla dzieci w wieku 7–10 lat

Grupa może liczyć 4–6 uczestników

Termin: poniedziałki w godz. 15:00–16:00

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Są to zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa oparte o zasady kognitywnego nauczania społecznego. Oznacza to, że nabywanie nowych umiejętności społecznych odbywa się na drodze zdobywania konkretnej wiedzy – każda z uczonych umiejętności jest prezentowana uczestnikom krok po kroku, a następnie ćwiczona.

Zasadniczym celem treningu jest zdobycie wiedzy na temat konkretnych zachowań społecznych, realne zwiększenie zakresu umiejętności społecznych możliwe poprzez praktyczne ćwiczenia, podniesienie poziomu samooceny uczestników oraz zmniejszenie lęku związanego z interakcjami społecznymi.

Wskazania

Zajęcia adresowane są do dzieci w normie intelektualnej lub z diagnozą niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

Zapraszamy na nie dzieci:

 • nieśmiałe, wycofane, lękowo nastawione do interakcji społecznych
 • z diagnozą zespołu Downa
 • z diagnozą zespołu Wiliamsa
 • z diagnozą autyzmu (wysokofunkjconującego)
 • z diagnozą zespołu Aspergera
 • wykazujące zachowania opozycyjno-buntownicze

Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat

Grupa może liczyć  4–8 uczestników

Termin: wtorki w godz. 16:00–17:00

Zajęcia grafomotoryczne

Celem spotkań jest przygotowanie dzieci do zajęć szkolnych w zakresie kształtowania umiejętności pisania i czytania. W związku z tym, zwrócimy uwagę na całościowy rozwój i możliwości dzieci, proponując ćwiczenia odpowiadające ich potrzebom i umiejętnościom. Na zajęciach będą wykonywane ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w przestrzeni i schemacie ciała. Skupimy się również na prawidłowym chwycie narzędzia pisarskiego oraz odpowiednim napięciu mięśniowym ręki. Będziemy rozwijać koncentrację i uwagę. W kolejnych etapach zaczniemy poznawać litery, co pozwoli nam czytać pierwsze wyrazy!

Komu dedykowane są zajęcia?

Grupowe zajęcia grafomotoryczne przeznaczone są dla dzieci w normie intelektualnej bądź z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Zajęcia dla dzieci w wieku: 5–6 lat

Grupa może liczyć 4–8 uczestników

Termin: środy w godz. 16:00–17:00

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego, zwiększanie świadomości swojego ciała i jego możliwości, rozwijanie orientacji przestrzennej, budowanie zaufania do siebie i innych dzieci oraz nawiązywanie relacji z innymi uczestnikami.

Wskazania

Terapia przeznaczona jest dla dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju, opóźnieniem psychoruchowym.

Zajęcia dla dzieci w wieku 4–6 lat

Grupa może liczyć 4–10 uczestników

Termin: czwartki w godz. 16:00–17:00

Szkoła prostych pleców

Celem zajęć jest poprawa postawy ciała, wzmocnienie gorsetu mięśniowego, ogólne usprawnienie, uelastycznienie mięśni, rozciągnięcie mięśni skróconych, nauczenie czucia własnego ciała oraz utrwalenie nawyku autokorekcji postawy ciała.

Wskazania

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z wadami postawy (plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy wklęsło- okrągłe, plecy płaskie, asymetrie postawy).

Zajęcia dla dzieci w wieku 7–14 lat

Grupa może liczyć 4–8 uczestników

Termin: środy w godz. 16:00–17:00